top of page

תקנון ותנאי שימוש לאתר דולב – המרכז הישראלי לניהול כעס

ברוכים הבאים לאתר דולב – המרכז הישראלי לניהול כעס (להלן: "דולב") הפועל בכתובות http://www.dolevcenter.com  (להלן: "האתר").

באמצעות האתר יכול המשתמש (להלן: "המשתמש") לקבל מידע בקשר עם סדנאות המפורסמות באתר, טיפולים אישיים, הרצאות מידע, פרסומים שונים בתקשורת ועוד. האתר מנוהל על ידי מר עמית לוי, מומחה לניהול כעס מטעם האיגוד האמריקאי לניהול כעס (NAMA) (להלן: "הנהלת האתר").  

 

א. מבוא

 1. הנך מתבקש לקרוא בעיון את התקנון ותנאי השימוש באתר במלואן ובעיון כתנאי מוקדם לכל שימוש באתר ו/או רישום לסדנאות או הרצאות באתר (להלן: "הסדנאות") ו/או לכל התקשרות עם הנהלת האתר. יודגש כי שימוש באתר ו/או רישום לסדנאות ו/או עשיית כל פעולה מכל סוג שהוא באתר, לרבות רישום לקבלת תכנים חינמיים, ככל שיתאפשר בעתיד, מבטאים את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון ותנאי השימוש וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה נגד האתר.

 2. האתר מהווה פלטפורמה לקבלת מידע בנושאים הקשורים לטיפול בכעס וכן מאפשר להירשם לסדנאות שונות וזאת בכפוף להוראות התקנון ותנאי השימוש.

 3. ככל שיש לך השגות או אינך מסכים לתקנון ותנאי השימוש, הנך מתבקש להימנע מלעשות שימוש באתר ו/או להימנע מרישום לסדנאות.

 4. מובהר כי התקנון ותנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר, בכל מכשיר קצה - בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת אחרים.

 5. התקנון ותנאי השימוש חלים על כל התכנים באתר לרבות תוכן מילולי, תוכן חזותי, תוכן קולי, תוכן אורקולי או כל שילוב ביניהם (להלן: "התכנים" או "התוכן").

 6. התקנון ותנאי השימוש חלים גם על סרטוני וידאו באתר ו/או סרטונים (לינקים) המקושרים ל-YouTube (embedded) וכן על כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, דמות, דגימה, קוד תוכנה, מאגר נתונים, ממשק, סמל, תו וכיו"ב.

 7. התקנון ותנאי השימוש יחולו גם על פעילות אשר מתבצעת, או תתבצע בעתיד, במסגרת קבוצת פייסבוק ייעודית לטובת הפעילות באתר או פעילות מנהל האתר, אשר במסגרתה פועלת ו/או תפעל קהילה המעודדת ומאפשרת הפרייה הדדית של החברים בין על ידי העברת תכנים בנושאים הרלוונטיים לפעילות באתר ובין בכל דרך אחרת. זאת, ככל שאין בתקנון ובתנאי שימוש אלו כדי לסתור את התקנון ותנאי השימוש של פייסבוק.

 8. התקנון ותנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

 9. התקנון ותנאי השימוש הם הבסיס לכל התדיינות בעניין השימוש באתר.

 10. כל אדם, לרבות חברה או גוף משפטי המאוגד בישראל, או גוף המאוגד בחו"ל כדין, רשאי לעשות שימוש באתר ו/או להירשם לסדנאות באתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

  1. המשתמש מצהיר כי הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;

  2. ככל שתבוצע פעולה באתר על ידי קטין (מתחת לגיל 18) או משתמש אחר שאינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס מטעמו, הרי שהמשתמש נדרש ליידע את ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות תנאי השימוש והתקנון ולקבל את אישורם והסכמתם לביצוע כל פעולה באתר;

  3. המשתמש הוא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני (אימייל) תקפה;

 11. התקנון ותנאי השימוש באתר יחייבו את המשתמש, הנהלת האתר, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר מטעמם.

 12. התקנון ותנאי השימוש ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם להסדרת תנאי השימוש באתר, עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.

 13. על המשתמש לפנות לאתר, מעת לעת, על מנת לעיין בתקנון ותנאי השימוש העדכניים.

 14. התקנון ותנאי השימוש באתר ייכנסו לתוקף עם פרסומם באתר.

 15. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר ו/או לבצע בו כל שינוי ו/או תיקון מכל סוג שהוא בכל עת וללא הודעה מראש.

 

 

ב. השימוש באתר

 1. אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות.

 2. הנך מתחייב כי השימוש באתר ו/או בכל מוצר נלווה באתר (לרבות, אך לא רק, הסדנאות) ו/או כל שירות שניתן לקבל באמצעות האתר, ייעשה בהתאם לתקנון ותנאי השימוש, על ידך בלבד ולצורך שימושך האישי.

 3. המשתמש באתר אינו רוכש זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות באתר, למעט זכות לשימוש באתר כמפורט בתקנון ובתנאי שימוש אלו.

 4. למען הסר ספק: אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר זה ללא אישורה המפורש ובכתב של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.

 5. בעשותך שימוש באתר ו/או במסגרת ההתקשרות עם הנהלת האתר הנך מתחייב למסור פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותך.

 6. ככל שקיים חשש כי אדם או גוף כלשהו משתמש או השתמש בפרטי הרשמת המשתמש, על המשתמש להודיע על כך להנהלת האתר באופן מיידי.

 7. הנהלת האתר רשאית למנוע ממשתמש מסוים מלעשות שימוש באתר על-פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן רשאית הנהלת האתר לבטל רישום לסדנאות.

 8. הנהלת האתר אינה מתחייבת לכך שהשימוש באתר יהיה מאובטח, מדויק, שלם, נטול הפרעות, נטול תקלות או חופשי מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות ולא תישא בכל אחריות לנזקים שייגרמו, ככל שייגרמו, למשתמש הנובעים מגורמים אלו מפעילותם באתר.

 9. המשתמש מתחייב להימנע מלהעלות לאתר בבלוג או בכל מקום אחר ו/או להעביר להנהלת האתר ו/או לכל גורם מטעמה מידע שקרי, לא חוקי, בעל אופי פוגעני או בלתי הולם. המשתמש ידווח להנהלת האתר במיידי על כל פרסום מהסוג הזה בהם הוא נתקל במהלך השימוש באתר. יובהר כי ככל שאין בכך כדי לסתור את הוראות התקנון של פייסבוק, יחול סעיף זה גם על הקבוצה בפייסבוק.

 10. הנהלת האתר תשתדל לגרום לכך שהאתר ושירותיו יהיו זמינים תמיד. עם זאת לא ניתן להתחייב לזמינות רצופה נטולת תקלות. ככל שתהיה תקלה באתר תפעל הנהלת האתר להחזירו לפעילות מהר ככל האפשר וכך גם במקרה של השבתה לצרכי תחזוקה. מובהר כי לא יינתן כל פיצוי כספי בשל הפסקת פעילות האתר, אף אם בשל כך יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו  נזק ישיר או עקיף כלשהו.

ג. רישום לסדנאות או הרצאות באתר

 1. הנהלת האתר מציעה באמצעות האתר סדנאות והרצאות (להלן יחדיו: "סדנאות") אליהן ניתן להירשם באמצעות האתר (כגון: "סדנא תהליכית: לנצח את הכעס" ו/או הרצאה/מפגש חד-פעמי).

 2. בנוסף ניתן  לתאם באמצעות האתר מפגשי ייעוץ.  

 3. הרישום לסדנאות כרוך בתשלום הנקבע על ידי הנהלת האתר ויכול להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 4. לצורך הרישום לסדנאות יש למלא פרטים באתר באופן מלא ומדויק. בין היתר, יש לציין את הפרטים הבאים: שם מלא, טלפון, דואר אלקטרוני (אימייל), תאריך לידה, כתובת, מצב משפחתי ומספר ילדים. בסיום התהליך יידרש המשתמש לקרוא ולאשר את תנאי השימוש והתקנון.

 5. יובהר כי מסירת פרטים שגוים ביודעין מהווה הפרה של תנאי השימוש והתקנון ובנסיבות מסוימות יכול כי יינקטו הליכים משפטיים נגד משתמשים.

 6. בסיום תהליך הרישום יועבר המשתמש לעמוד ייעודי לטובת ביצוע החיוב באמצעות כרטיס אשראי. יובהר כי ניתן להחליף חיובים אלו בתשלום מלא בשיקים או במזומן באישור הנהלת האתר ובתיאום מראש.

 7. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לחוקים ולתקנות המסדירות את השימוש בכרטיסי אשראי בכל הנושאים הנוגעים ל-"רכישה מרחוק" ו/או "עסקת אינטרנט".

 8. לאחר השלמת הליך הרישום וקבלת התשלום, תישלח למשתמש קבלה ו/או חשבונית. ככל שלא יתקבל אישור תשלום, תימסר על כך הודעה למשתמש והוא יידרש למסור אמצעי תשלום חלופי. בנסיבות אלו הנהלת האתר אינה מתחייבת לשמור את מקומו של המשתמש. יובהר, כי יכול והרישום לסדנא של המשתמש לא ייקלט במערכת. על כן, משתמש אשר לא קיבל הודעה על אישור הרישום ו/או חשבונית בפרק זמן סביר נדרש לפנות להנהלת האתר לצורך בירור.

 9. לאחר השלמת הליך הרישום תשלח למשתמש הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את אישור הרישום בסדנא.

 10. הסדנאות תפתחנה בזמנים ובמועדים שנקבעו להן מראש בהתאם לאישור הרישום שנשלח לדואר האלקטרוני בהתאם לסעיף ג.9 לעיל. בכל מקרה של שינוי, יעודכן הלקוח בהתאם.

 11. הרישום לסדנאות, יכול אך לא מתחייב, להיות תלוי גם במספר הנרשמים. בנסיבות מסוימות, שומרת הנהלת האתר את הזכות לבטל סדנא בשל מיעוט משתתפים. למשתמש לא תהייה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, ישיר או עקיף אשר נגרם למשתמש ו/או לצד שלישי. בנסיבות אלו, תשיב הנהלת האתר כל סכום ששילם המשתמש, ככל ששילם, ו/או תבטל את החיוב באשראי ככל שבוצע.

 12. ייתכן כי בשל רישום מלא יוצע למשתמש להירשם על בסיס מקום פנוי או להשתתף בסדנא במועד הבא.

 13. למרות שהנהלת האתר עושה מאמצים להעניק למשתתפים את הכלים המרביים להתקדמות ולפתרון אישי של בעיותיהם, לא ניתן להבטיח את פתרונם. ההתקדמות של המשתמש היא אישית וסובייקטיבית ותלויה בגורמים רבים כגון: יכולת היישום האישית של המשתתף, יכולת ההתמדה ומידת ההתמסרות וההבנה של התהליכים הנלמדים בסדנא ו/או בתכנים הנוספים.

 

ד. הסדנאות – תנאים כלליים

 1. כל המשתתפים בסדנאות וההרצאות, אשר יערכו מעת לעת, מצהירים ומתחייבים כי הוראות התקנון ותנאי השימוש יחולו גם עליהם.

 2. בנוסף מאשרים המשתתפים כי הובא לידיעתם כי במסגרת הסדנאות ו/או ההרצאות ייתכנו צילומים (סטילס ו/או וידאו). עם זאת, הנהלת האתר מתחייבת שלא לעשות שימוש בצילומים אלו ללא הסכמת המשתתפים.

 3. על כל המשתתפים חל איסור מוחלט על הקלטת שמע/וידאו ו/או צילום סטילס של המפגשים ללא אישור מפורש ובכתב מאת דולב – המרכז הישראלי לניהול כעס ו/או עמית לוי.

 4. הסדנא "לנצח את הכעס" בתל אביב תכלול כ-10 מפגשים קבוצתיים כפי המפורט באתר.

 5. הסדנא "לנצח את הכעס" באונליין (זום) תכלול כ-8 מפגשים קבוצתיים כפי המפורט באתר.

 6. יובהר, כי הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במתכונת הסדנאות (לרבות מספר השעות, הימים, תאריכים, תדירות, מיקום לרבות בתקשורת מרחוק וכו') וכן להגדיל או להקטין את מספר המשתתפים.

ה. ביטול רישום לסדנא

 1. רישום לסדנאות באתר וביטול הרישום לסדנא כפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.
   

 2. ביטול רישום לסדנא, ניתן לבצע עד יום עסקים אחד לפני מועד פתיחת הסדנא, בהודעה מראש לכתובת הדואר האלקטרוני amit@zahav.net.il. עם ביטול הרישום תיצור הנהלת האתר קשר עם המשתמש לשם מסירת פרטי האשראי לזיכוי בניכוי דמי ביטול בהתאם לפירוט הבא:
   

  1. במידה והקורס בוטל עד 14 יום לפני פתיחת הקורס ינוכו דמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה או 100 ש"ח -
   לפי הנמוך מבין השניים.

    

  2. במידה והקורס בוטל עד ארבעה ימי עסקים לפני פתיחת הקורס ינוכו דמי ביטול בסך דמי הרישום בגובה 320 ש"ח.
    

  3. במידה והקורס בוטל החל משלשה ימים לפני פתיחת הקורס לא ניתן יהיה לקבל כל החזר כספי (כולל על היעדרות ממפגשים) 
    

 3. יכול והנהלת האתר תקיים גם מפגשים אישיים. על כל שינוי וביטול של מפגש אישי יש להודיע 24 שעות קודם למייל amit@zahav.net.il  או באמצעות משלוח מסרון (SMS) לנייד שיימסר למשתמש לטובת תיאום המפגש. ככל והודעה כאמור לא תימסר שומרת הנהלת האתר את הזכות לגבות את מחיר המפגש המלא כאילו התקיים.
   

 4. עובר לפתיחת הסדנא, לא ניתן יהיה לקבל החזר יחסי על מפגשים במהלך הסדנא, מכל סיבה שהיא.
  כמו כן, לא יינתן החזר כספי על מפגשים בגין היעדרות.

ו. אספקת מוצרים

 

 1. אספקת המוצרים מותנית כאמור באישור התשלום ובקבלת אישור רכישה מהאתר.
   

 2. יש לוודא שפרטי המוצר והכתובת למשלוח שהוזנו על ידי המשתמש, נכונים. האתר לא יישא באחריות במקרים בהם תהליך ההזמנה בוצע ברשלנות, לרבות מקרים בהם מולאו על ידי המשתמש פרטי משלוח שגויים, נפלו טעויות בכמויות ההזמנה או הוזמן מוצר שגוי.
   

 3. לאחר השלמת הרכישה באתר וקבלת אישור רכישה כאמור, יישלח המוצר לכתובת פיזית למשלוח כפי שהוזנה באתר.
   

 4. המשלוח יתבצע תוך 7 ימי עסקים באמצעות חברת שליחויות ו/או חברת דואר ישראל המספקות שירותים לאתר ועל פי תקנוניהן ו/או שליח האתר. האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את האזורים אליהם ישלחו המוצרים ו/או יסופקו השירותים.
   

 5. האתר לא יישא בכל אחריות במקרה של עיכוב באספקת מוצרים אשר אינו נובע ממעשיו, לרבות כאמור במקרה של הזנת כתובת שגויה על ידי המשתמש, במקרים הקשורים לפעילות של ספקים שונים, בעיות מלאי, כוח עליון או כל מקרה אחר שאינו בשליטת האתר. כמו כן האתר לא יהיה אחראי לתקלות הנובעות משירות השליחות או כל תקלה אחרת הנובעת ממחדל או מעשה של שירות השליחות, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר אשר אינו בשליטת האתר.
   

 6. ככלל משלוח המוצרים יתבצע ממלאי האתר בהתאם למועד האספקה המצוין בעמוד המכירה באתר. ימי האספקה ימנו החל מיום העסקים העוקב ליום קבלת אישור רכישה. עם זאת יתכנו עיכובים ומדובר בזמן משלוח משוער התלוי בזמינות בשירות השליחות.
   

 7. על המזמין לדאוג להימצאות אדם מעל גיל 18 אשר באפשרותו לקבל את משלוח המוצר בכתובת שנמסרה לאספקה, במועדים שנקבעו. ככל ולא יהיה אדם שיש ביכולתו ובהרשאתו לקבל את המוצר בכתובת שנמסרה במועד האספקה שסוכם או ככל ולא יעלה בידי בעל האתר או חברת השליחויות לאתר את מקבל המשלוח, המזמין מאשר בזאת לחנות ו/או לחברת השליחות להשאיר את המוצר בסמוך לדלת הכניסה בכתובת שנמסרה, ולשלוח הודעה מתאימה על כך למזמין. ככל שהמזמין לא יאשר השארת המוצר כאמור, ההזמנה תוחזר לספק והמזמין יחויב בדמי המשלוח ובעלות ההזמנה במלואה.
   

 8. המחיר באתר כולל דמי משלוח.
   

 9. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך מבצעי מכירות מעת לעת. מובהר כי עלות המוצרים והשירותים בעת המבצע אינם מחייבים את הנהלת האתר שלא בעת ימי המבצעים. מובהר כי המבצעים אשר יפורסמו באתר מחייבים את הנהלת האתר במכירה באתר בלבד.
   

 10. מובהר כי מחירי המוצרים ו/או השירותים באתר הקובעים הם המוצרים במועד השלמת ההזמנה ו/או סליקת התשלום.
   

 

ז. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. אופן רכישת מוצרים ושירותים וביטול עסקה באתר כפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.
   

 2. ביטול עסקה טרם אספקת ההזמנה, תעשה על ידי פניה באמצעות בדוא"ל לכתובת amit@zahav.net.il  . הבקשה תכלול את פרטי ההזמנה ואת פרטי המשתמש. המשתמש מתבקש לפרט את הסיבה לביטול העסקה או להחלפת המוצר. בקשות שאינן בכתב או בקשות חסרות שלא מאפשרות זיהוי ודאי, לא תתקבלנה ויראו בהן כאילו לא נשלחו כלל.
   

 3. למעט אם יצוין אחרת, האתר שומר לעצמו את הזכות לגבות דמי ביטול בסך שך 100 ₪ או 5% מעלות העסקה הכוללת, לפי הנמוך מהם, ובהתאם להוראות כל דין. במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה לא ייגבו דמי ביטול.
   

 4. למעט אם צוין אחרת בתקנון זה, משתמש שביצע הזמנה דרך האתר רשאי לבטלה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך הגילוי (פרטי העסקה), לפי המאוחר מהם, ובכפוף לכך שלא נעשה שימוש במוצרים, המוצרים לא נפגמו ואריזתם לא נפתחה. אישר האתר את ביטול העסקה, המשתמש ישיב את מלוא המוצרים אשר סופקו לו במסגרת ההזמנה (בין אם בתמורה ובין אם סופקו על דרך של מתנה ו/או "הטבה", לכתובת החברה ויישא בכל עלויות השילוח או הוצאות השבת המוצרים. האתר ישיב למשתמש את הסכום אשר שילם, בניכוי דמי ביטול עסקה לפי העניין, תוך 14 יום מיום החזרת המוצרים. יובהר כי סעיף זה אינו חל במקרים אשר פורטו לעיל, בהם לצרכן אין זכות ביטול עסקה.
   

 5. יובהר כי בנסיבות של ביטול עסקה או החלפה – עלות המשלוח או ההעברה של המוצר בחזרה לאתר יחולו על המשתמש בלבד. עם זאת במקרה בו צוות האתר יחליט להחליף מוצר בשל פגם או אי התאמה שלא באחריות המשתמש, משלוח המוצר החלופי יהא על חשבון האתר.
   

 6. האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל הזמנה (גם לאחר שנשלח אישור רכישה למשתמש) בין היתר במקרים הבאים: טעות (לרבות טעות אנוש) בפרטי המוצר, מאפייניו, מחירו וכיוצא בזה אשר הופיעו באתר; במקרה בו מי מהמוצרים הכלולים בעסקה אינם ניתנים לאספקה; במקרה בו הזמנת המוצר נעשתה בניגוד להסכם או לתקנון או תוך פגיעה בצד שלישי. הודעה על ביטול עסקה על ידי האתר תימסר למשתמש בדואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה על ידו.
   

 7. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות הדין בנוגע לביטול עסקאות עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

ח. קניין רוחני

 1. אתר זה כולל תכנים מקוריים, אשר הנהלת האתר היא בעלת זכויות הקניין הרוחני בהם, וכן תכנים ומידע אשר הנהלת האתר היא בעלת ההרשאה הנדרשת לשם עשיית שימוש בהם.

 2. השימוש באתר אינו מקנה למשתמש כל זכות לעשות שימוש בקניינה הרוחני של הנהלת האתר ו/או של צדדים שלישיים.

 3. אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי  שהוא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד הנהלת האתר. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו אתר זה ללא אישור מפורש לכך מראש ובכתב מהנהלת האתר.

 

ט. איסוף מידע, שמירתו ואבטחתו

 1. האתר פועל בהתאם לתקן PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) על מנת להבטיח הגנה על נתוני האשראי של המשתמשים. הנהלת האתר משתמשת בחברת יעד סליקה לצורך בדיקה ואבטחת המידע.

 2. פרטי כרטיס האשראי של המשתמשים אינם נשמרים במאגרי האתר.

 3. להנהלת האתר הזכות לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר.

 4. בנוסף, עשויה להתבצע באתר פעילות שגרתית של איסוף מידע נוסף ביחס למשתמשי האתר וזאת לרוב, כפועל יוצא של רצונו של האתר לספק למשתמשים בו חוויית גלישה מהנה, יעילה ומותאמת לכל משתמש באופן אישי. כך, יתאפשר לאתר להתאים לכל משתמש תכנים המעניינים אותו ולהקל עליו את הגישה אליהם.

 5. בעשותך שימוש באתר אתה מאשר להנהלת האתר לעשות כל שימוש שתבקש ושתמצא לנכון במידע בלתי מזוהה אודותיך ואודות הרגלי השימוש שלך באתר ואף להעבירו לצדדים שלישיים ככל שאין במידע המועבר כדי לזהותך באופן אישי.

 6. כל המידע שנאסף על ידי האתר יישמר בידי האתר לצרכים המפורטים לעיל, ולא יימסר לצדדים שלישיים כלשהם.

 7. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי הנהלת האתר רשאית למכור את התחייבויותיה (אם וככל  שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, על-פי שיקול דעתה  הבלעדי, בכל דרך בה תמצא לנכון ובלבד שאותו צד שלישי יקבל עליו מדיניות פרטיות זו. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר. בעשותך שימוש באתר זה אתה מסכים לכך מראש.

 8. מובהר כי הנהלת האתר תהיה רשאית למחוק משרתיה את כל המידע הדיגיטלי המצוי ברשותה בקשר עם המשתמש ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תלונה ו/או השגה בקשר עם החומרים הדיגיטליים האלו.

י. היעדר אחריות

 1. למען הסר ספק יובהר כי אין לראות בתוכן האתר ו/או בתכנים בסדנאות ו/או בכל פעילות אחרת המתבצעת באתר או באמצעותו, לרבות, אך לא רק, בקבוצת הפייסבוק שמפעיל או יפעיל האתר, בסרטוני הווידאו המצויים באתר YouTube ובמידע המפורסם באתר, תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים האישיים של מקבל הייעוץ ואין להסתמך על המידע המצוי באתר כייעוץ הניתן על ידי מומחה בתחום.

 2. למען הסר ספק יובהר כי אין לראות בתוכן באתר ו/או המועבר על ידי הנהלת האתר בין במסגרת הסדנאות ובין בכל מסגרת אחרת של הנהלת האתר או של מי מטעמה, ייעוץ ואין לפעול על פיו לשם ביצוע התקשרויות ו/או פעולות עסקיות ו/או פעולה כלשהי, טרם היוועצות עם מומחים רלוונטיים.

 3. השימוש שנעשה על ידי המשתמש באתר הוא באחריותו בלבד ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר ו/או הנהלת האתר בגין הסתמכותו על המידע.

 4. הנהלת האתר אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת של המידע באתר מפני חדירה של גורמים עיונים ו/או חשיפה של המידע באתר על ידי פעולות אחרות המנוגדות לדין. ככל שצד שלישי יחדור לאתר ו/או יעשה שימוש במידע המצוי באתר בכל דרך אחרת, לרבות במקרים המהווים "כוח עליון", לא תהייה למשתמש כל טענה ו/או תביעה נגד הנהלת האתר. מובהר כי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, לרבות צדדים שלישיים אשר פועלים בשמה, לא יישאו באחריות בגין כל נזק שייגרם למשתמש באתר בכל דרך כתוצאה מהשימוש באתר ו/או הסדנאות ו/או השירותים האחרים המצויים באתר כיום או בעתיד.

 5. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינם ערבים לאמינותו ו/או תקינותו ו/או כל טיב של תוכן אחר אשר הועלה על ידי משתמשים אחרים בין באתר או בין בקבוצת הפייסבוק.

 

יא. משלוח הודעות פרסומיות מאתר זה

 1. בעשותך שימוש באתר אתה מסכים להכללת הנתונים האישיים שנמסרו על-ידך במסד הנתונים של האתר. כמו כן בעת רישום לאתר אתה מביע את הסכמתך למשלוח הודעות שונות מאתר זה אליך, בין באמצעות הדואר האלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.

 2. בכוונת האתר לעדכן את משתמשיו בפרסומים שונים. עדכונים, כאמור, יכול שיישלחו לתיבות הדואר האלקטרוני שיימסרו על-ידי המשתמש בעת רישומו לאתר או שהייתו בו. בעשותך שימוש באתר זה, אתה נותן בזה את הסכמתך למשלוח פרסומים שונים, ובכללם תוכן שיווקי, לרבות באמצעות דיוור ישיר, על-פי הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התוכן השיווקי עשוי להישלח במגוון דרכים לרבות אך לא רק באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים בטלפון נייד (SMS), פקס, דיוור ישיר, חיוג טלפוני אוטומטי וכן כיוצא באלו.

 3. ככל שאינך מעוניין בקבלת הודעות מסוג זה, הנך מוזמן לשלוח בקשה להסרתך מרשימת התפוצה של האתר והאתר יפסיק לשלוח אליך הודעות מסוג זה תוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד קבלת הודעתך.

יב. הפרת התקנון ותנאי השימוש

 1. המשתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו לה עקב הפרת התקנון ותנאי שימוש אלה על ידך, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהנהלת האתר, בעליו ו/או מי מטעמה זכאים לו על פי דין.

 2. המשתמש יפצה וישפה את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו בגין כל טענה, תביעה, דרישה, הפסד, אובדן רווח, תשלום, הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו להנהלת האתר ו/או למי מטעמה על-ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות התקנון ותנאי השימוש.

 3. בעשותו שימוש באתר זה, המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בכל מקרה, בין אם הנהלת האתר ו/או מי מטעמה הם צד לתובענה ובין אם לאו.

 4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, כאמור לעיל, מיד עם דרישתה הראשונה של הנהלת האתר. דרישת תשלום כאמור תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של הנהלת האתר בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.

 5. המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

 

יג. ברירת דין ושונות

 1. הדינים אשר יחולו על התקנון ותנאי שימוש אלו הם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהתקנון ותנאי השימוש או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

 2. אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בקשר עם האתר או התקנון ותנאי השימוש. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות דואר אלקטרוני amit@zahav.net.il. נציגים של הנהלת האתר מתחייבים להשיב לפנייתך בתוך שבעה (7) ימי עסקים.

© כל הזכויות שמורות

bottom of page